kitablar.com Authors Languages Formats Tags All books Contac Login
 

Ümumi dilçilik 3-ci cild

Ümumi dilçilik 3-ci cild


Əsərin birinci bölməsində dilçiliyin dil və düşüncə, dil və
nitq, dil və mədəniyyət, dil universaliləri, ümumdünya dili
və sair nəzəri məsələləri aydınlaşdırılır. İkinci bölmə dilçilik
tədqiqatlarının müasir metodlarının şərhinə həsr olunmuş-
dur. Burada elmi metodların hər biri geniş xarakterizə edilir.
Kitabdan müəllim, aspirant, dissertant, magistr, elmi işçi
və həmçinin dilçiliklə maraqlanan hər bir kəs istifadə edə
bilər.
Dünya dilçiliyini geniş əhatə edən bu əsər rus, türk, ingilis
və fransız dillərində nəşr olunmuşdur.
Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən
təsdiq edilmişdir. Təkmilləşdirilmiş 4-cü nəşr.

Dilçilik
Format Size
PDF 12.0 MB Download