kitablar.com Authors Languages Formats Tags All books Contac Login
 

Müasir Azərbaycan dili

Müasir Azərbaycan dili

Müasir Azərbaycan dili
Prof. Qəzənfər Şirin oğlu Kazımov
Ali məktəblər üçün dərslik
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmişdir
Elmi redaktorları:
Nizami Cəfərov, Əməkdar elm xadimi, filologiya elmləri doktoru, professor
İsmayıl Əhmədov, filologiya elmləri namizədi dosent
Rə’yçilər:
Müseyib Məmmədov, filologiya elmləri doktoru, professor
Misir Səfərov, filologiya elmləri namizədi, dosent

Dərslik ümumi dilçiliyin və Azərbaycan dilçiliyinin son nailiyyətləri əsasında yazılmışdır. Ən’ənəvi sintaksis sahəsində görkəmli alimlərimizin tədqiq və araşdırmaları ilə yanaşı, söz birləşməsi, cümlə və mətn problemlərinin öyrənilməsinə yeni baxış əsas götürülmüş, mövzuların şərhinə nitqin aktuallaşdırılması imkanlarının öyrənilməsi mövqeyindən diqqət yetirilmişdir. Ona görə də dərslik nitqin funksional cəhətlərinin xüsusi nəzərə alınması baxımından əvvəlki dərslikdən fərqlənir.

Lüğət
Format Size
EXE 939.0 KB Download