kitablar.com Authors Languages Formats Tags All books Contac Login
 

Ümumi dilçilik 1-ci cild

Ümumi dilçilik 1-ci cild


Kitabın bu nəşri də Azərbaycan Respublikası Təhsil
Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş proqram əsasında yazıl-
mışdır. Dörd bölmədən ibarət bu kitabda dilçiliyin ümumi
nəzəri məsələləri, yazı nəzəriyyəsi və s. problemlər aydın-
laşdırılır. Bütün məsələlər müxtəlif sistemli dillərin materi-
allarından götürülmüş faktlar əsasında təhlil olunur.
Universitet tələbələri üçün nəzərdə tutulmuş bu dərs-
likdən müəllim, magistr, aspirant, dissertant, elmi işçi və
eləcə də dilçiliklə maraqlanan hər bir insan faydalana bilər.
Dünya dilçiliyini geniş əhatə edən bu əsər rus, türk, in-
gilis və fransız dillərində nəşr olunmuşdur.
Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfin-
dən təsdiq edilmişdir. Təkmilləşdirilmiş 4-cü nəşr.

Dilçilik
Format Size
PDF 10.6 MB Download