kitablar.com Authors Languages Formats Tags All books Contac Login
 

Azərbaycan tarixi dördüncü cild

Azərbaycan tarixi dördüncü cild

Azərbaycan milli elmlər akademiyası A.BAKIXANOV adına tarix institutu

Azərbaycan
tarixi
ən qədimdən
bizim eranın III əsri

Bu kitab "Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. I cild" (Bakı, Elm, 1998)
nəşri əsasında təkrar nəşrə hazırlanmışdır
Məsul redaktor:
Iqrar Əliyev
Akademik
آذربایجان تاریخی کیتاب

yeddi cilddə
I cild

Tarix
Format Size
PDF 11.5 MB Download