kitablar.com Authors Languages Formats Tags All books Contac Login
 

Azərbaycanlı şəxs adları ensiklopediyası

Azərbaycanlı şəxs adları ensiklopediyası


Ad mədəniyyətinin indiki şəraitdə inkişafına xüsusi ehtiyac
duyulur. Bu məqsədlə əsərdə adın cəmiyyətdə rolu, Azərbaycan
adlarının yaranması və onların tək­milləşməsinə dair məsələlər
aydınlaşdırılır. Kömək məq­sədilə körpələrə ad seçmək və ad
qoymaq yolları haqqında məsləhətlər verilir. Kitabda oğlan və
qız adlarının geniş lüğəti göstərilir ki, bu da ad seçməkdə valid-
eynlərə praktik yardım edə biləcəkdir.
Əsərdən yalnız onomoloqlar deyil, antroponimiya problem-
ləri ilə maraqlanan hər bir insan faydalana bilər.

Ensiklopedia Antroponim Onomoloq
Format Size
PDF 7.5 MB Download