kitablar.com Authors Languages Formats Tags All books Contac Login
 

Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Lüğətdə müasir ədəbi dilimizdə işlənməyən və ədəbi dildə işlənsə də, dialekt və şivələrimizdə tamamilə başqa məna (və ya mənalar) bildirən 28 mindən artıq söz və ifadə toplanmışdır.
Dialektoloji lüğət Azərbaycan dili tarixinin, dilimizin tarixi leksikasının və xalqımızın etnoqrafiyasının öyrənilməsində, lüğət ehtiyatının zənginləşməsində, eləcə də türk dillərinin tarixi və etimoloji lüğətlərinin yaradılmasında xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Lüğət Dil
Format Size
PDF 3.2 MB Download