kitablar.com Authors Languages Formats Tags All books Contac Login
 

Cəlil məmmədquluzadə əsərləri 1 ci cild

Cəlil məmmədquluzadə əsərləri 1 ci cild

Görkəmli Azərbaycan yazıçısı, Azərbaycan ədəbiyyatında "Molla
Nəsrəddin" ədəbi məktəbinin və tənqidi realizmin banisi, "Molla Nəsrəddin"
jurnalının naşiri və redaktoru Cəlil Məmmədquluzadənin (1869-1932)
əsərlərinin birinci cildinə ədibin nəsr, dram əsərləri, şeirləri və tərcümələri
daxil edilmişdir. Cilddə 3 dram əsəri, 16 satirik şeir və 2 tərcümə nümunəsi
ilk dəfə oxuculara təqdim olunur.

MÜNDƏRİCAT
Ustad Mirzə Cəlil Məmmədquluzadə
Nəsr əsərləri:
Danabaş kəndinin əhvalatları
Eşşəyin itməkliyi
Poçt qutusu
Kişmiş oyunu
Usta Zeynal
İranda hürriyyət
Dəllək
Pirverdinin xoruzu
Fatma xala
Qurbanəli bəy
Təzə xəbər
Quzu
Molla Fəzləli
Nigarançılıq
Konsulun arvadı
Danabaş kəndinin məktəbi
Xanın təsbehi
Təsbeh barəsində bir neçə söz
Qəssab
Zırrama
Rus qızı
Sirkə
Yan tütəyi
Şərq fakültəsi
Saqqallı uşaq
Buz
Hamballar
Taxıl həkimi
Bəlkə də qaytardılar
Şeir bülbülləri
Baqqal Məşədi Rəhim
Qəza müxbiri
Oğru inək
İki ər
Yuxu
Qiyamət
Ucuzluq
Proletar şairi
İki qardaş
Şəhər və kənd
İki alma
Sarı
Zəlzələ
Qoşa balınc
Atlar dayandı
Toy
Eydi-rəməzan
Dram əsərləri:
Çay dəsgahı
Kişmiş oyunu
Ölülər
Kamança
Anamın kitabı
Oyunbazlar
Danabaş kəndinin müəllimi
Lal
Lənət
Dəli yığıncağı
Yığıncaq
Ər
Satirik şeirlər:
Lisan bəlası
Xoş ol zaman ki, xalq yatıb bizəban idi
Qız və nənə
“Molla Nəsrəddin”in qıza cavabı
Axunda müraciət
Lay-lay
Dedilər
O kimdir?
Görəndə
Ey axund
Utanma
Nə bilim
Lazımdır utanmaq
Ey könül
Yoldan keçər ikən
Olacaqsan
Oyanmadım
Ey yazıq
Nədir
Nəzm
Ağarıbdır
Zaman ol zaman idi
Gərək
Nağıl
Ay gülüm, nanay
Biz
Qafqaz xəbərləri
Sən qanmasan
Yorğan
Mürəbbe
Tərcümələr:
L.N.Tolstoy. Zəhmət, ölüm və naxoşluq
Xanzadə. Arvad (hekayə)
Marağalı Zeynalabdın. “Səyahətnameyi-İbrahimbəy”
romanından parça. Ağalar
İzahlar

Müasir ədəbiyyat
Format Size
PDF 1.4 MB Download