kitablar.com Authors Languages Formats Tags All books Contac Login
 

Müasir Azərbaycan ədəbi dilinə dair praktikum 2-ci cild

Müasir Azərbaycan ədəbi dilinə dair praktikum 2-ci cild


Kitab ali məktəblərin filologiya fakültələrinin tədris
proqramına uyğun yazılmışdır. Praktikumun bu cildi sis-
temli şəkildə I cildin davamıdır. Əsərdən dil öyrənmək ar-
zusunda olan hər bir kəs faydalana bilər.

Dil Dilçilik
Format Size
PDF 7.3 MB Download