kitablar.com Authors Languages Formats Tags All books Contac Login
 

Müqəssir

Müqəssir


Bu roman cəmiyyətimizin ictimai bəlasına çevrilmiş,
ailə faciələrinə səbəb olan həyat hekayətidir. Həm mövzu-
suna, həm də yazı tərzinə görə əsərin çağdaş ədəbiyyatımız-
da mühüm bir hadisə olduğuna inanırıq.

Roman
Format Size
PDF 1.8 MB Download