kitablar.com Authors Languages Formats Tags All books Contac Login
 

Müasir Azərbaycan dili: Morfologiya, sintaksis

Müasir Azərbaycan dili: Morfologiya, sintaksis

Dərs vəsaitinin II hissəsində qrammatika sahəsi, morfologiya və sintaksis şöbələri, bu şöbələrin tədqiqat obyektinə daxil olan bütün məsələlər: nitq hissələri, onlara aid olan kateqoriyalar, nitq hissələrinin quruluş xüsusiyyətləri, sintaktik əlaqələr, söz birləşməsi və cümlə məsələləri, başqasının nitqinin ifadə üsulları proqram əsasında geniş şəkildə izah olunmuşdur.
Vəsait hazırlanarkən Azərbaycan dilçiliyinin bu sahəyə aid yazılmış ən son mənbələrinə istinad edilmişdir.
Vəsaitdən ali məktəblərin bu fənn tədris edilən digər ixtisaslarının tələbələri, magistrlər, aspirantlar və müəllimlər də istifadə edə bilərlər.

Dərslik Dil
Format Size
PDF 1.5 MB Download