kitablar.com Authors Languages Formats Tags All books Contac Login
 

Məhəmməd Füzuli əsərləri üçüncü cild

Məhəmməd Füzuli əsərləri üçüncü cild

Tərtib edəni: Həmid Araslı
Redaktoru: Teymur Kərimli

Azərbaycan şerinin ölməz nümunələrini yaradaraq türk dilinin nəyə qadir
olduğunu göstərən, beləcə tarix içində mənəvi mənliyimizə – dilimizin, mə-
nəviyyatımızın əbədi və canlı heykəlinə çevrilən Füzuli eyni zamanda ərəb
və fars dillərinə biganə qalmamış, bu dillərdə də ərəb, fars şairlərinin yarat-
dığı nümunələr səviyyəsində dayanan müxtəlif janrlı əsərlər meydana gətir-
mişdir. Ana dilində bağladığı “Divan” həcmində həmçinin farsca “Divan”
yazan şair özünün qəlb aləmindən xəbər verən bu lirik şeirlərdə də oxucu-
sunu bədii sözün qüdrətilə sehrləyib düşünməyə, öz mənliyini, varlıq alə-
mini, həyat gözəlliklərini dərk etməyə çağırır. Xalq hikməti və xalq zəkasının
qüdrətilə aşılanmış bu son dərəcə bədii, səmimi, misilsiz könül nəğmələrini
oxuyan və ya dinləyən hər kəs ürəyində bir saflıq, xeyirxahlıq, həyata
məhəbbət, insana ehtiram duyğularının qüvvətləndiyini hiss edir. Burada aşiq
Füzuli ilə mütəfəkkir Füzuli yenə bir vəhdət halındadır. Böyük fikirlər burada
yenə Füzulinin aşiqanə deyilmiş sözlərindədir...

Klassik ədəbiyyat
Format Size
PDF 720.7 KB Download