kitablar.com Authors Languages Formats Tags All books Contac Login
 

Nəriman Nərimanov seçilmiş əsərləri

Nəriman Nərimanov seçilmiş əsərləri


Azərbaycanın ictimai-siyasi fikir tarixinəgörkəmli dövlət xadimi kimi
daxil olmuş Nəriman Nərimanov həm də məşhur ədib, dramaturq və
publisist kimi tanınır. Oxuculara təqdim olunan bu kitabda ədibin “Nadir
şah”, “Şamdan bəy”, “Nadanlıq”, pyesləri, “Bahadır və Sona” romanı,
“Pir”, “Bir kəndin sərgüzəşti” povest və hekayələri, XX əsrin
əvvəllərində yazdığı publisist məqalələri və felyetonları toplanmışdır.
Kitabın sonunda qeyd və şərhlər verilmişdir.

Klassik ədəbiyyat
Format Size
PDF 3.0 MB Download