kitablar.com Authors Languages Formats Tags All books Contac Login
 

Qasım bəy Zakir əsərləri

Qasım bəy Zakir əsərləri

Qasım bəy Zakir (1784-1857) - şair.

Qoşmalar
Təcnislər
Qəraylılar
Qəzəllər
Müstəzadlar
Müxəmməslər
Tərcibəndlər və tərkibəndlər
Mənzum hekayələr
Məlikzadə və Şahsənəm
Aşiq və məşuq haqqında
Həyasız dərvişlər haqqında
Dəvəsi itən kəs
Tərlanlar və elçilər
Tülkü və qurd
Təmsillər (Aslan, qurd və çaqqal)
Dəvə və eşşək
Xain yoldaşlar haqqında
Tülkü və şir
Hüseyn bəyi həcv
Diyanbəyiləri həcv
Qəzəli - münasib
Müxtəlif şerlər
Üsuli və Şeyxi təriqət mollaların həcvi
Zəmanənin tənqidi
Vəsfi - hal
Maddeyi tarix
Bərdə xərabələri
Müşairə
Məktublar (Vilayətin məğşuşluğu haqqında)
Fərzəndi - əziz
Mixail Petroviç Kalyubakinə
Cəfərqulu xana
Qarabağ Qazisi
Təbibləri həcv
Xurşudbanuya
Kövhər Ağaya
Car müqəddiməsi
Əli bəy Fuladova
İbrahim bəy Azərə
Knyaz İlikoya
Rus vəlihədinə
Mirzə Mehdiyə
Mehdi Bəyə
Əta xana
Salarə
Baharlı Mirzə İsmailə
Bəylər bəyə
Baytılar
Əlavələr
Hacı böyük bəyə
Baba bəyin vəfatına
Əmirzadeyi - məşuq və cavan aşiq
Hüseyn bəyi həcv
Knyaz Xasay Usmiyev haqqında həcv
Məhəmməd bəyə
Mirzə Mehdiyə
Hüseyn bəyi həcv
Böyük bəyə
Şuşa mollaları haqqında
Sədaqətli dostlar haqqında
Mirzə Fətəliyə
İsmayılbəy Qutqaşınlı
İsmayılbəy Qutqaşınlı
Mirzə Fətəliyə
Həyasız dərviş və ismətli qadın
Həcv
Mirze Feteliye

Klassik ədəbiyyat
Format Size
TXT 427.9 KB Download
EPUB 276.5 KB Download Read Online
PDF 641.4 KB Download