kitablar.com Authors Languages Formats Tags All books Contac Login
 

Süleyman rüstəm seçilmiş əsərləri üçüncü cild

Süleyman rüstəm seçilmiş əsərləri üçüncü cild

Azərbaycamn müasir dövr poeziyasmı yaradanlardan biri olan xalq şairi
Süleyman Rüstəm sözün dərin və həqiqi mənasmda xəlqiliyi öz poeziyasmm
canma, qanma hopdurmuş coşqun təbli bir şair olmaqla yanaşı, həm də gorkəmli
dramaturqdur. O, hələ ilk yaradıcılıq illərindən dramaturgiyaya həvəs göstərmiş,
bu jam da qələmini smayaraq "Çimnaz xamm yuxudadir" adli bir pərdəli
komediya yazmışdır. Əsər həmin ildə məhşur aktyor Mirzağa Əliyevin köməyi ilə
"Tənqid-təbliğ" teatrmda tamaşaya qoyulmuşdur. 1931-ci ildə Süleyman Rüstəm
yazıçı Hacıbaba Nəzərli ilə birlikdə "Yanğm" pyesini qələmə almışdır. Lakin
S.Rustəmi dramaturq olaraq şöhrətləndirən onun məşhur "Qaçaq Nəbi" mənzum
dramıdır. Dramda şair-dramaturq xalq qəhrəmam Qaçaq Nəbinin ədalətsizliklərə
qarşı mubarizəsini təsvir etmiş, romantik qəhrəmanlıq üslubunda onun obrazmı
yaratmışdir.
"Seçilmiş əsərləri"nin bu cildində müəllifm dramatik növün müxtəlif
jam lannda yaratdığı uğurlu nümunələrdən "Cimnaz xamm yuxudadır" (1922),
"QaçaqNəbi" (1940), "Duma" (1947) və "Gəldi-gedər" (1955-1969) toplanmışdır.

Müasir ədəbiyyat
Format Size
PDF 2.5 MB Download