kitablar.com Authors Languages Formats Tags All books Contac Login
 

Süleyman rüstəm seçilmiş əsərləri birinci cild

Süleyman rüstəm seçilmiş əsərləri birinci cild

X alq şairi Süleym an Rüstəm XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının ilk təm əlini qoyan yazıçılar nəslin
mənsubdur. Qüdərtli söz ustasınm çoxcəhətli yaradıcılığı yeni səpkili m illi poeziyanin təşəkkülü və
inkişafı ilə bağlıdır. A rtıq m ənalı öm rü poetik salnaməyə çevrilən şair 60 ilə yaxın gənclik ehtirası ilə
yazıb-yaratmışdır.
A zərbaycan sovet şerinin yaranışı Süleyman Rüstəm in yeni sənət naminə əlinə qızıl qələm
götürdüyü vaxtdan başlayır. A zərbaycanda sovet hakim iyyətinin qurulduğu ilk illərdən etibarən o, bütün
istedad və bacarığını xalqa, A na Vətənə həsr etmiş, ədəbiyyatım ızın m übariz bayraqdan olmuşdur.
"Seçilmiş əsərləri"nin I cildində şairin poeziyasından nüm unələr toplanm ışdır. Döyünən təm iz qəlb
çırpıntılannın aydın duyulduğu bu poetik parçaların lirik qəhrəmanı varlığa, təbiətə çox incə, həssas
m ünasibət bəsləyən şəxsiyyətdir. M əhəbbət, vüsal, hicran dəmləri, təbiətin ilk növbədə coşqun çağlan:
bahar, Xəzər, A bşeron, K alqın adət-ənənələrindəki gözəlliklərə hörmət... bu lirik qəhrəm anın
m əzm ununa bir genişlik gətirir. Bu qəhrəm an dövrün poeziyasının səciyyəvi cəhətlərini özündə
toplayan obrazdır.

Müasir ədəbiyyat
Format Size
PDF 2.4 MB Download