kitablar.com Authors Languages Formats Tags All books Contac Login
 

Bədii mətnin linqvistik təhlili

Bədii mətnin linqvistik təhlili


Əsər iki bölmədən ibarətdir. Birinci bölmədə bədii mətn
və onun dili, linqvistik təhlilin mahiyyəti, konkret prinsip-
ləri, üsul və metodları, texnikası kimi sırf nəzəri məsələlər
şərh edilir, bədii mətnin linqvistik təhlilinə aid nümunələr
verilir, ikinci bölmədə orta məktəblərin ədəbiyyat kursun-
da tədris olunan Azərbaycan ədəbiyyatı nümayəndələrinin
əsərlərindən linqvistik təhlil üçün mətnlər verilir.
Kitabdan ali və orta məktəb müəllimləri, aspirant və
dissertantlar, magistr və tələbələr, eləcə də Azərbaycan dili-
ni mükəmməl öyrənmək istəyən hər bir kəs faydalana bilər.

Dil
Format Size
PDF 10.0 MB Download