kitablar.com Authors Languages Formats Tags All books Contac Login
 

Müasir Azərbaycan ədəbi dilinə dair praktikum 1-ci cild

Müasir Azərbaycan ədəbi dilinə dair praktikum 1-ci cild


Kitab respublika universitetlərinin filologiya fakültələ-
rinin proqramları əsasında hazırlanmışdır. Burada məqsəd
müasir Azərbaycan ədəbi dilinin nəzəri məsələlərinin təc-
rübə ilə əlaqələndirilməsinə kömək etməkdən ibarətdir.
Əsərə daxil edilmiş çalışmaların bir hissəsi konkret dil
hadisələrinin qarşılaşdırılması, digər qismi müqayisə edil-
məsi və təsvir olunması prinsipi əsasında qurulmuşdur. Ça-
lışmalardakı materiallar müxtəlif dövrlərdə yazılmış bədii,
elmi, ictimai-publisistik əsərlərdən götürülmüşdür. Əsər-
dən tələbə və müəllimlər, dil öyrənənlər istifadə edə bilərlər.

Dil Dilçilik
Format Size
PDF 7.9 MB Download